درباره ما بیشتر بدانید ...

صنایـع اسـتیل تابنـاک قیطاسـی بـه مدیریـت امیـر قیطاسـی بـا بیـش از نیـم قـرن تجربـه
در زمینــه تولیــد ســماورهای اســتیل، کتــری، قــوری و محصــولات اســتیل، اولیــن تولیدکننــده
ِ ســماورهای اســتیل دســته‌های نســوز در کشــور اســت. اســتفاده از جدیدتریــن دســتگاه‌ها و
تکنولـوژی روز دنیـا بـه همـراه بهره‌گیـری از مـواد اولیـه عالـی (اسـتیل 8.18 ) ایـن مجموعـه
را از سـایر رقبـای خـود متمایـز نمـوده اسـت.
تولیـد و سـاخت کتـری، قـوری و سـماور اسـتیل متنـوع، بـا کیفیـت و زیبـا از اهـداف همیشـگی
مجموعـه اسـتیل تابنـاک قیطاسـی میباشـد.

0
محصولات متنوع
0
همکار و متخصص
0
نمایندگی فروش
0
مشتری وفادار